Μεθοδολογία

Τα προγράμματα βασίζονται στη διδασκαλία με ασύγχρονη εκπαίδευση και περιλαμβάνουν:

  1. Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα αναρτάται σε διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και
  2. Οπτικοαουστικό υλικό υπό τη μορφή μαγνητοσκοπημένων συζητήσεων.

Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης έχει διάρκεια 4 μήνες και κατά τη διάρκεια διενέργειάς του, διατίθενται 10 έως 12 διαλέξεις. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα παρακολούθησης έχει διάρκεια 2 μήνες και κατά τη διάρκεια του, θα αναρτηθούν 5 -6 διαλέξεις.
Οι μαγνητοσκοπημένες συζητήσεις ενσωματώνονται στα επιμορφωτικά προγράμματα και διατίθενται (με ασύγχρονη μέθοδο) στους συμμετέχοντες.
Για κάθε συζήτηση- διάλεξη θα αναρτάται επιπλέον στην εκπαιδευτική πλατφόρμα σχετικό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο έχει συγγράψει ο εισηγητή κάθε διάλεξης.
Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα επιμόρφωσης θα μελετούν το συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, θα παρακολουθούν τις συζητήσεις και θα υποβάλλουν μια εργασία (project) σχετική με τη θεματολογία του προγράμματος που θα επιλέγουν από προτεινόμενα θέματα.

Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων θα παρέχεται πλήρης και καθημερινή εκπαιδευτική υποστήριξη από άρτια καταρτισμένους εκπαιδευτές. Ο εκπαιδευόμενος δηλαδή μπορεί να απευθύνεται ηλεκτρονικά στον ορισμένο εκπαιδευτή του, μέσω ενσωματωμένου στην πλατφόρμα ηλεκτρονικού συστήματος επικοινωνίας, για την άμεση επίλυση αποριών σχετικά με τα μαθήματα, την εκπόνηση της εργασίας και τις μαγνητοσκοπημένες συζητήσεις. Το εκπαιδευτικό και οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύουν κάθε μάθημα των προγραμμάτων διατίθεται σταδιακά ανά μάθημα μέσω ειδικά διαμορφωμένων ηλεκτρονικών τάξεων. Κατά την εξέλιξη κάθε μαθήματος αναρτώνται επίσης σε σχετικό link οι απαραίτητες για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ανακοινώσεις